กรมขนส่งทางบก

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! เลือกรถโดยสารเช่าเหมาเดินทางทำบุญทอดกฐินอย่างปลอดภัยต้องเป็นรถที่มีมาตรฐานติดตั้งระบบ GPS Tracking เตือน!!! ควรตรวจสอบประวัติรถและคนขับทุกครั้งก่อนการว่าจ้าง วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

.

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตลอดเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเข้าสู่เทศกาลทำบุญทอดกฐิน ไปจนถึงสิ้นปีที่มีอากาศหนาว ประชาชนมักนิยมใช้บริการรถเช่าเหมาหรือรถบัสขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยก่อนการเลือกใช้บริการ ประชาชนควรวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม โดยควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้รับจ้างทั้งข้อมูลคนขับและสภาพรถ เลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและเส้นทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน และต้องได้เห็นตัวรถก่อนการว่าจ้าง หรือขอหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อนำมาตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานที่ www.dlt.go.th เลือกหัวข้อ บริษัทรถเช่าเหมาที่แนะนำ ด้านผู้ประกอบการ ต้องมีสมุดประจำรถและต้องบันทึกข้อมูลในสมุดประจำรถให้ครบถ้วน มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่ง   ทางบกกำหนด ส่วนคุณสมบัติด้านคนขับ ต้องเป็นผู้ที่ชำนาญเส้นทางมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถด้วย เช่น หากเป็นรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประเภททุกประเภทชนิดที่ 2 ,3 และ 4 นอกจากนี้ต้องมีแผนการเดินทาง โดยหากต้องเดินทางในเส้นทางที่มีความลาดเอียงหรือสูงชันควรเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง อีกทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ      จุดพักรถ และจุดเปลี่ยนผู้ขับรถชัดเจน เพื่อการกำหนดสถานที่และระยะเวลาให้คนขับได้หยุดพักรถและผ่อนคลายอิริยาบถ คุณสมบัติของตัวรถ สภาพมั่นคงแข็งแรง จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะที่มีการติดตั้ง GPS Tracking เพื่อการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และการใช้ความเร็วของรถแบบ Realtime ผ่าน application“DLT GPS” ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงในศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกและศูนย์ฯ GPS ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ และต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีรถประจำปีและมีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีติดที่หน้ากระจกรถ อีกทั้งเข้ารับการตรวจสภาพรถตามรอบปีละ 2 ครั้ง และตรวจสอบว่ามีการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเติมให้กับผู้โดยสาร นอกเหนือจาการประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

.

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนออกเดินทาง ต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตรงตามที่ตกลงกันและตรงกับที่ทำสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ระหว่างการเดินทาง  ต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือให้หยุดพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ผู้ขับรถต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

--------------------------------    

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! เลือกรถโดยสารเช่าเห.doc 24 ต.ค. 2561 209 KB 403

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl