กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับ!!! มาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารประจำทางและรถเช่าเหมา มอบใบรับรองมาตรฐานรถโดยสารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งตามโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวม 19 ราย 
.
.
วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและได้รับการรับรองจำนวน 19 ราย 
.
นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ระบบรับรองมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะ” ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อให้สามารถคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ โดยมาตรฐานการรับรองดังกล่าวครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ซึ่งทางสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่ปรึกษา ได้ศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานรถโดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา (รัฐฟลอริดา) และออสเตรเลีย เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์กรและการบริการจัดการ (มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีนโยบายการควบคุมการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ เป็นต้น), ด้านการปฏิบัติงาน (มีแผนและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ), ด้านยานพาหนะ (ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด มีแผนการซ่อมบำรุงและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของตัวรถ เป็นต้น), ด้านพนักงานประจำรถ และด้านความปลอดภัย ในระยะแรกมีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมินจำนวน 39 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานรวมทั้งสิ้น 19 ราย โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) นอกจากจะได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะแล้วยังจะได้รับเครื่องหมาย “Q-Bus” ซึ่งหมายถึง “Qualified Public Bus” หรือ “รถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” นำไปติดแสดงที่ตัวรถที่ใช้ในประกอบการขนส่งด้วย เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น หลังจากได้รับการรับรองแล้วกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการตรวจสอบติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งยังคงรักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และคงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยตลอดไป
.
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จะได้รับสิทธิประโยชน์
ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่กำหนดใหม่ในอนาคต ได้รับการอำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ การตรวจสภาพรถ รวมถึงได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบกและภาครัฐที่เป็นภาคีเครือข่าย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และจะได้รับการแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการจัดจ้างรถโดยสารเพื่อใช้บริการ โดยกรมการขนส่งทางบกจะจัดทำรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.qbusthailand.com/ และยังสามารถใช้หลักฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการขนส่งกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการซ่อมบำรุงและจัดหารถใหม่ การได้รับส่วนลดพิเศษในการจ่ายเบี้ยประกันภัย เป็นต้น 
.
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะในการให้บริการและความปลอดภัยให้สูงยิ่งขึ้น สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.qbusthailand.com/ หรือสอบถามข้อมูล สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 02-271-8888
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press กรมการขนส่งทางบก มอบใบรับรองมาตรฐานรถโดยสารปลอดภัย Qbus.docx 18 มิ.ย. 2562 186 KB 393

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl