กรมขนส่งทางบก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ขยายการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ ครอบคลุมทั้งการให้บริการประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคล ผู้สนใจขอรับการรับรองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเริ่มให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน 541 ราย โดยมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้การรับรองจำนวน 70,756 คันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกครอบคลุมทั้งการให้บริการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและประเภทการขนส่งส่วนบุคคล สามารถสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้และปรับปรุงข้อกำหนดบางประการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการขนส่งในปัจจุบัน โดยมีข้อกำหนดครอบคลุมกระบวนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ ด้านลูกค้า และภายนอก รวม 39 ข้อ แบ่งเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามจำนวน 27 ข้อ และข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินการจำนวน 12 ข้อ หากผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ แล้ว จะได้รับหนังสือรับรองฯ และได้รับสิทธิในการจัดทำตราสัญลักษณ์ Q เพื่อใช้สำหรับติดรถบรรทุกและ/หรือใช้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้ การรับรองมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกก่อนหน้าประกาศฉบับใหม่มีผลใช้บังคับนั้น สามารถยกระดับการรับรองให้เป็นไปตามประกาศใหม่ได้หรือเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองเมื่อหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะได้รับการพิจารณาคะแนนพิเศษในการยื่นคำขอประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศเพื่อนบ้านและการสำรวจเส้นทาง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก ทั้งสถานีขนส่งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในส่วนภูมิภาคและจะได้รับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงรับสิทธิซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในอัตราเบี้ยพิเศษจากบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ที่สนใจและมีความพร้อมสามารถยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.thaitruckcenter.com/tdsc หรือส่งหลักฐานทางอีเมล์ develop_dlt@hotmail.com อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
----------------------------------    
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ขยายQMarkรถบรรทุก ครอบคลุมก.doc 19 ก.ค. 2562 135 KB 582

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl