กรมขนส่งทางบก

วันที่ 11 สิงหาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น DLT Zero Tolerance เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

.

.
วันนี้ (10 สิงหาคม 2562) เวลา 09.15 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”

.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีหน้าที่ที่ต้องขับเคลื่อนนโยบายและแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในการบริหารและการดำเนินงานตามภารกิจทุกเรื่องจึงต้องให้ความสำคัญในการมีคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยที่ผ่านมาได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกระดับของกรมการขนส่งทางบก ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นองค์กรธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชั่น DLT Zero Tolerance ดังนี้
(1) จะบริหารองค์กรและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ยึดมั่นในความถูกต้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(3) จะเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
(4) จะป้องกันปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
(5) จะดำเนินงานด้วยความความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบ และเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป
การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนและมาตรการต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนนั้น เป็นหน้าที่ที่ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องให้ความร่วมมือและร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกันยึดแนวปฏิบัติสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งภายในองค์กรและการทำงานกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทั่วประเทศ

.........................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl