กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอสำหรับผู้สนใจและมีความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก เพิ่มใน 44 จังหวัด รวม 82 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการเรียนการสอนความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย
.
.
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกส่งเสริมให้เอกชนที่มี ความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลโดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถมีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นการยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่ง กระจายตั้งอยู่ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ โดยยังมีจังหวัดที่ยังไม่มีโรงเรียนสอนขับรถจำนวน 11 จังหวัด รวมถึงในบางจังหวัดซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ่ทำให้โรงเรียนสอนขับรถที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถเข้ารับการเรียนการสอนความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะขับรถที่ถูกต้องปลอดภัยจากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกจึงเชิญชวนให้ผู้สนใจและมีความพร้อมยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถในเขตท้องที่ จังหวัด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รวมจำนวน 82 แห่ง ใน 44 จังหวัด โดยผู้ยื่นคำขอต้องมีความพร้อมจัดทำแผนการดำเนินการหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพร้อมในการดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพประกอบด้วย แผนการบริหารจัดการ ความพร้อมในการดำเนินการ ทำเลที่ตั้งของโรงเรียนสอนขับรถและประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รับผิดชอบท้องที่นั้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถต้องดำเนินการจัดอาคารสถานที่ต้องมีขนาดเหมาะสมกับการรับรอง แยกเป็นสัดส่วน มีสภาพเหมาะสมแก่การเรียนการสอน สนามฝึกหัดขับรถตามแบบแปลนแผนผังมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รถที่ใช้ในการเรียนการสอน มีอุปกรณ์สำหรับควบคุมกำกับดูแลการเรียนการสอนและการทดสอบ อาทิ เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่สามารถใช้งานกับระบบงานโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) ได้ เครื่องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เครื่องทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิดในห้องทดสอบข้อเขียนที่สามารถมองเห็นได้ทั่วห้อง กำหนดหลักสูตรการสอน การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผู้ฝึกสอนขับรถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถจากกรมการขนส่งทางบก และต้องเปิดทำการเรียนการสอนให้ได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ และตรวจสอบท้องที่ จังหวัดที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถได้ที่เว็บไซตhttps://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=19966 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก โทร.0 2271 8622-3 
------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 158 กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถเอกชน.doc 22 ส.ค. 2562 197 KB 136

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl