กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มีนาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยถึง  การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้เพิ่มมาตรการ ด้านใบอนุญาตขับรถ อาทิ จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้านใบอนุญาตขับรถไม่เกิน 50 คนต่อรอบ จัดที่นั่งเว้น 1 ที่นั่ง หรือเว้นระยะระหว่างคนอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์การทดสอบที่ต้องสัมผัสร่างกาย เช่น รถที่ใช้ทดสอบ เครื่อง E-exam และเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายหรือสายตา ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการทดสอบและจะเริ่มทดสอบคนต่อไป

 

โดยวันนี้ (20 มีนาคม 2563) สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เช่น หนองคาย, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, ศรีสะเกษ, ลพบุรี, เลย, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, พิษณุโลก, ระนอง, ตราด, พังงา, ยโสธร ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่ง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ เช่น ทดสอบขับรถ ทดสอบ E-exam ทดสอบทางสมรรถนะทางร่างกาย เว้นระยะห่างของการเข้าคิว การทดสอบ และการจัดวางที่นั่งพักคอย  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ประชาชนในทุกช่องทางให้เสียภาษีในช่องทางอื่นเพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย หน่วยงานภายในจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานจังหวัด เทศบาลเมือง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท สำนักงานขนส่งจังหวัด คปภ. บขส. สื่อมวลชน และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง จัดกิจกรรม BIG CLEANING ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคาย ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งฯ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ห้องน้ำ จุดจำหน่ายตั๋ว และตัวรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้โดยสาร ต่อมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดหนองคาย

 

ด้าน สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการดำเนินงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารจังหวัดมุกดาหาร อธิบายและให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการร่วมป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ห้องน้ำ ห้องเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว ภายในตัวรถโดยสารทุกประเภทให้ปลอดเชื้อและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่ประชาชนที่สถานีฯ และกำหนดจุดตรวจคัดกรองประชาชนบริเวณทางเข้าสถานีฯ เพื่อตรวจผู้โดยสารก่อนเข้าสถานีฯ และก่อนขึ้นรถโดยสาร โดยเฉพาะรถระหว่างประเทศและรถระหว่างจังหวัดจะเข้มงวดในการให้พนักงานขับรถใส่หน้ากากอนามัยและให้เช็ดทำความสะอาดตัวรถเบาะและราวจับให้ทำตลอดหลังจากส่งผู้โดยสารลงหมดแล้วในแต่ละเที่ยว

 

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ 

 

1)สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

 

2)ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตา เครื่องทดสอบภาคทฤษฎี (E-exam) ห้องอบรมและทดสอบ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

 

3)ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

 

4)ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

5)ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

----------------------------------   

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6

Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl