กรมขนส่งทางบก

วันที่ 27 มีนาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ภาครัฐพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะทุกประเภท อาทิ มาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานอุดหนุนราคา CNG ประสานบริษัท Leasing พักชำระหนี้ 3-6 เดือน หรือขยายเวลาผ่อนชำระ ด้านผู้ขับรถแท็กซี่ ขอให้ผู้โดยสารมั่นใจ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในรถทุกวัน คนขับรถสวมหน้ากากตลอดเวลาให้บริการ 
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติงดการเดินทาง ผู้โดยสารคนไทยก็มีจำนวนน้อยลงเพราะเริ่มทำงานที่บ้านมากขึ้น ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติให้ขยายการช่วยเหลือด้านพลังงาน โดยให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาในการอุดหนุนราคา CNG สำหรับรถโดยสารสาธารณะ (รถบัส) รถตู้โดยสารสาธารณะ รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) รถสามล้อรับจ้าง ที่ถือบัตรส่วนลด ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะได้ 
.
นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย กรมการขนส่งทางบกได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ดังนี้ สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมาตรการพักชำระหนี้ได้ระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน 96 เดือน โดยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด สำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) หรือบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์ เบื้องต้นจำนวน 15 แห่ง มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านสินเชื่อ ทั้งการพักชำระหนี้ 3-6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 เดือน ตามข้อเสนอของกรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการขนส่ง ครอบคลุมรถโดยสารและรถบรรทุก ทั้งประเภทไม่ประจำทางและประจำทาง รวมถึงรถแท็กซี่ และรถรับจ้างประเภทอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้เงื่อนไขมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันการเงินแต่ละรายด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจแจ้งการหยุดใช้รถในช่วงนี้ เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยในช่วงเวลาที่หยุดใช้รถคืนหรือผู้ประกอบการอาจตกลงกับบริษัทผู้รับประกันเพื่อนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนมาขยายระยะเวลาคุ้มครองได้ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งปรับหลักเกณฑ์การแจ้งหยุดใช้รถตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ สามารถทำหนังสือถึงบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งหยุดใช้รถได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัย โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการแจ้งหยุดใช้รถต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการชดเชยรายได้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งรวมถึงผู้ขับรถแท็กซี่ด้วย โดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างขอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้กับผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชน (รถร่วม) 
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะยังคงให้บริการประชาชน โดยทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ขับรถ และผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ได้มีมาตรการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือภายในรถ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารจากเชื้อไวรัส ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
---------------------------------- 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805
 
 
 
 
 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ยืนยันภาครัฐพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ.docx 27 มี.ค. 2563 183 KB 96

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl