กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 มีนาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล เปิดให้บริการระบบงาน DLT e-Transport License ยื่นขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจร ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ประหยัดเวลา และทันต่อสถานการณ์โลกธุรกิจ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ

 

วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License)” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเริ่มให้บริการระบบงาน DLT e-Transport License ซึ่งเป็นระบบการให้บริการด้านประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในรูปแบบออนไลน์แบบครบวงจร ตั้งแต่การยื่นเอกสารจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มากขึ้น ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมยกระดับการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการที่มีอยู่เดิมด้วยการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยยึดหลักการบริหารงานภาครัฐแบบสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกถือเป็นหน่วยงานที่มีระบบการให้บริการประชาชนจำนวนมาก และได้พัฒนาระบบงานเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการพัฒนาระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) นับเป็นมิติใหม่ของการให้บริการด้านประกอบการขนส่งซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยตรง

 

ระบบงานดังกล่าวรองรับทุกกระบวนการในการดำเนินงานด้านประกอบการขนส่ง มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นคำขอ ลดการใช้กระดาษด้วยการยื่นคำขอและส่งเอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ ลดระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งมีระบบนัดหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อีกทั้งยังพัฒนาการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องตามกฎหมาย UN และ EU เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถประกอบการขนส่งและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการและความปลอดภัยในขณะทำการขนส่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภาครัฐในการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  


ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาเป็นอย่างดี ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนระบบรองรับการยื่นเอกสารแบบออนไลน์บนระบบ Biz Portal สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สนับสนุนระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. รองรับมาตรฐาน วิธีการ กระบวนงานต่างๆ และการออกเอกสารในรูปแบบ e-license สร้างความเชื่อมั่นในเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้และมีผลในทางกฎหมายเสมือนใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบกระดาษทุกประการ กรมบัญชีกลาง สนับสนุนการให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment สำหรับกรมการขนส่งทางบก ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้บริการดูแลใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมผลักดันกระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงานเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยในระยะแรกจะนำร่องใช้งานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก และในระยะถัดไปจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมไปถึงกระบวนงานด้านประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับการให้บริการในทุกมิติ ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา ลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

 

---------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
press รัฐมนตรีแถลงเปิดระบบdlt e-transport license.docx 18 มี.ค. 2564 354 KB 819

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl