กรมขนส่งทางบก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความเข้มข้น!!! มาตรการคัดกรอง entry และ exit scan ในรถโดยสารสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

     นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ต่างๆ และบางรายมีประวัติการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและประชาชนทราบถึงแนวทางที่ชัดเจน โดยกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันขั้นสูง ทั้งการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงาน และกำกับให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ดังนี้ 

 

     การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

     1.ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ให้บริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เข้มงวดการตรวจคัดกรอง เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล  โดยให้จัดทำสมุดตรวจอุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานหรือการให้บริการอย่างเข้มงวดสูงสุด หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส สามารถปฏิเสธการให้บริการและดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขทันที

     2.จัดจุดลงทะเบียนเช็กอิน-เช็กเอาท์ “ไทยชนะ” ก่อนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และก่อนขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

     3.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ราวจับบริเวณประตูรถ หรือบันได ที่นั่ง ช่องจำหน่ายตั๋ว บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องสุขา โดยให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถและจุดบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเพิ่มมาตรการฉีดพ่นยากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร

     4.กรณีการซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งต้องจัดระบบคิวให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรมีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส

     5.ขณะเดินทางให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ ทุก 2 ชั่งโมง งดการให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถ

     6.กำกับดูแลให้ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง โดยต้องไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด

     7.เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้โดยสารทราบที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง และสื่อของกรมการขนส่งทางบรวมทั้งกำกับควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

     ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนของการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และหากวัดอุณหภูมิผู้โดยสารได้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที สำหรับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

     การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด บริหารจัดการจำนวนประชาชนผู้มารับบริการ โดยให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น  จัดที่นั่งคอยมีการเว้นระยะห่างระหว่างคนอย่างน้อย 1 เมตร เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัส พื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานร่วมกัน  โดยขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก_ยกระดับยับยั้งโควิด .docx 2 พ.ค. 2564 229 KB 63

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl