กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ารถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน!!! ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... สนับสนุนการให้บริการรถยนต์รับจ้างทางเลือกใหม่ ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

  

      นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมในวันนี้ (วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่งจะทำให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน โดยเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและการจัดการระบบขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้กรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม เนื่องจากปัจจุบันการเรียกใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว แต่ที่ผ่านมารถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถนำมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้น ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้เป็นทางเลือกในการเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประชาชน ส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

 

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อไปว่า ตามขั้นตอนหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผ่านขั้นตอนการพิจารณาข้อกฎหมายทั้งหมดแล้ว ก็จะพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 1 เดือน โดยระหว่างนี้ กรมการขนส่งทางบกต้องเร่งดำเนินการออกระเบียบหรือประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำมาให้บริการ และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระเบียบในการดำเนินการจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีความประสงค์จะนำมาให้บริการสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ต่อไป

 

     นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาควิชาการ รวมถึงผู้แทนผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในทุกขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยกำหนดอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรถสาธารณะในปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร มีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกซึ่งจะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น รวมทั้งต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถควบคุมกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมในการให้บริการ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl