กรมขนส่งทางบก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

กรมการขนส่งทางบก เร่ง!!! กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งด้านตัวรถ ผู้ขับรถ และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ย้ำ!!! ต้องเป็นธรรมต่อผู้ขับรถแท็กซี่ ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพและมีความปลอดภัย

 

       นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันเป็นอาชีพเสริม และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของภาครัฐอย่างถูกต้องและเคร่งครัด ทั้งด้านตัวรถ ด้านผู้ขับรถ รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้วย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการให้บริการรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันให้มีความปลอดภัยและเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงมีความเท่าเทียมกับการให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบัน เช่น การกำหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับอายุรถแท็กซี่ในปัจจุบัน ด้านผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เช่นเดียวกับผู้ขับรถแท็กซี่ ด้านตัวรถจะต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร และต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกอย่างชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่ โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันสามารถเรียกใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมอัตราค่าโดยสารด้วยเช่นกัน ในฝั่งของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และแอปพลิเคชันที่นำมาให้บริการต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนมิถุนายน 2564    

 

       อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS ซึ่งจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่เพิ่มเติม เนื่องจากจะมีระบบให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ทั้งจากการเรียกผ่านแอปพลิเคชันและการโบกเรียกจากผู้โดยสารตามปกติทั่วไป โดยจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวกับผู้ขับรถแท็กซี่ต่อไป ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกในการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขับรถแท็กซี่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมและเป็นที่นิยมของประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้วต้องการสร้างรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มุ่งให้เกิดการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีกรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ความเป็นธรรมในการให้บริการของทุกฝ่ายและป้องกันไม่ให้เกิดระบบการแข่งขันเชิงทำลายโดยเด็ดขาด

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบกเร่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์รับจ้างทางเลือก.docx 1 มิ.ย. 2564 188 KB 145

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl