กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เน้นความเป็นธรรมและเป็นทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้าง มุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะในยุคดิจิทัล

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวมเป็นสำคัญเป็นการเปิดทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบแอปพลิเคชันที่มีความสอดคล้องตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลของสวนดุสิตโพล พบว่า ร้อยละ 97 เห็นด้วยกับการผลักดันให้การบริการแอปพลิเคชันเรียกรถเป็นบริการที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่มีการออกกฎหมายรองรับให้การขนส่ง ผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันเป็นการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และอิตาลี เป็นต้น  

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นรถยนต์รับจ้างประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันกับรถแท็กซี่ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการให้บริการให้มีความปลอดภัย และเป็นธรรมต่อประชาชน ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียน กับกรมการขนส่งทางบกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีความเท่าเทียมกับการให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบัน เช่น ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและผ่านการตรวจสอบ ประวัติอาชญากรรม ต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะ เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารต้องติดเครื่องหมายแสดง การเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกในตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่ โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเทjานั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้โดยสารและผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับแท็กซี่โดยการรับผู้โดยสาร ผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากการรับผู้โดยสารได้จากการโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสาร และอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามรถแทน GPS ซึ่งสอดรับกับมาตรการเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่กรมการขนส่งทางบก เคยกำหนดมาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มรถแท็กซี่ โดยการขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี รวมทั้งเปิด      โอกาสให้แท็กซี่สามารถติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการบนตัวรถ
เพื่อเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็น เจตนารมณ์สำคัญของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก ในการพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับ เทคโนโลยี และความต้องการของประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัย และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมุ่งให้เกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้ บริการระบบการขนส่งสาธารณะต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ยืนยันร่างกฎกระทรวง.docx 15 มิ.ย. 2564 185 KB 135

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl