กรมขนส่งทางบก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติเพิ่มมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเงื่อนไขมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดในรถโดยสารสาธารณะ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก ในฐานะนายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 4 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 หมวด 3 และไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด ในช่วงที่มีการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ผู้ประกอบการขนส่งคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและสอดคล้องกับการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าเขตพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. ให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และการจัดเก็บบันทึกข้อมูลตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. ให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรการสาธารณสุขเป็นเงื่อนไขในการประกอบการขนส่งอเพื่อให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการปฏิบัติและจัดมาตรการสาธารณสุขในการให้บริการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จากกำหนดมาตรการสาธารณสุขเป็นเงื่อนไขมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่งของรถโดยสารสาธารณะ จะทำให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ไม่ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุข หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 131 โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทด้วย จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
----------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบกมีมติเพิ่มมาตรการสาธารณ.docx 26 ก.ค. 2564 180 KB 271

ข่าวสารแนะนำ

3 กรกฎาคม 2560

กำหนดการจัดงาน BUS & TRUCK 17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 14 ระหว่าง วันที่ 2- 4...

BUS & TRUCK '17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 14 ระหว่าง วันที่ 2- 4 พฤษจิกายน 2560 ณ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

74 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl