กรมขนส่งทางบก

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบ “80 ปี กรมการขนส่งทางบก ก้าวไกล ทันสมัย สู่สากล” แบบ New Normal หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ และร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามโครงการ “พลังใจ อาสาช่วยหมอ”

 

วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 80 ปี กรมการขนส่งทางบก ก้าวไกล ทันสมัย สู่สากล วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ New Normal ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference และ Zoom Cloud Meeting ไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย สามารถร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 80 ปี ในรูปแบบออนไลน์ และสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามโครงการ “พลังใจ อาสาช่วยหมอ”

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2484 ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าทั้งในเชิงภารกิจและโครงสร้าง อีกทั้งยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาระบบขนส่งทางถนน รวมไปถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน กลุ่มองค์กร และประชาชน อาทิ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาค และจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงขณะนี้ ประเทศไทยและทั่วโลก เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมดำเนินการภายใต้ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ผู้ขับรถสาธารณะด่านหน้าให้ได้รับสิทธิในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องและสามารถป้องกันการแพร่ระบาดในระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับการดูแลผู้ป่วย จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รองรับผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่รอเตียง (ผู้ป่วยสีเขียว) และอาคารที่พักศูนย์ฝึกและทดสอบขับรถมาตรฐานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

 

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน มีการใช้ระบบออนไลน์และแอปพลิเคชัน ทั้งยังตอบสนองต่อบริบททางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมไปถึงทุกความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล เช่น การจองคิวผ่าน DLT Smart Queue การอบรมต่อใบอนุญาตขับรถแบบ e-Learning การแสดงใบอนุญาตขับรถผ่าน DLT QR Licence รวมถึงการชำระภาษีรถประจำปีแบบออนไลน์
ตู้อัตโนมัติ (Kiosk) และ DLT Vehicle Tax พัฒนาการให้บริการด้านการประกอบการขนส่งสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DLT e-Transport License เป็นต้น

กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก และตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล

------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก 80 ปี ก้าวไกล ทันสมัย สู่สากล.docx 11 ส.ค. 2564 334 KB 147

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl