กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! 8 มาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่นำรถไปตรวจสภาพ

          นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดและขยายเป็นวงกว้าง และยังคงมีแนวโน้มในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ยังคงมีความจำเป็นในการตรวจสอบรถที่อยู่ระหว่างการใช้งาน เพื่อให้รถยังคงมีสมรรถนะที่ดีต่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับบริการ ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้อง รัดกุมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน สวมเสื้อแขนยาวหรือปลอกแขน เพื่อป้องกันผิวหนังหรือเหงื่อสัมผัสกับอุปกรณ์ภายในรถ และสวมถุงมือขณะทำการตรวจสภาพรถ จัดให้มีที่คลุมเบาะที่นั่งผู้ขับรถ พวงมาลัย และคันเกียร์ ซึ่งอาจทำด้วยผ้าหรือวัสดุหุ้มที่สามารถป้องกันการสัมผัสโดยตรง และขณะนำรถเข้าช่องตรวจสภาพต้องปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดกระจกรถ กำหนดจุดรอคิวและรักษาระยะห่างของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานให้มีระยะห่างตามมาตรการด้านสาธารณสุข และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด หรือสบู่ล้างมือไว้ในบริเวณทางเข้า – ออกอาคาร ห้องน้ำ ที่นั่งพักคอย โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ที่ให้บริการ และทุกจุดที่สัมผัสประตูหรือลูกบิดสำหรับประชาชน รวมทั้งทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานตรวจสภาพรถเป็นประจำสม่ำเสมอ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงาน และประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนรับบริการ ขอความร่วมมือประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพลงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเวลาที่เข้าใช้บริการ และสแกน QR Code “ไทยชนะ” และหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสภาพรถมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความบกพร่องของตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบ โดยมีการกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพรถแต่ละประเภท เช่น รถยนต์ที่มีอายุการงานใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อนชำระภาษีรถประจำปี ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) อย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ ความถูกต้องในการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมถึงให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถได้ด้วยตนเอง โดยสแกน QR Code ในใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของรถนำรถเข้าตรวจสภาพจริง ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถ และป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ พร้อมกำชับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนตามที่ทางราชการกำหนดด้วย

----------------------------------        

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก กำชับ 8 มาตรการคุมเข้มความปลอดภัย.docx 15 ก.ย. 2564 189 KB 69

ข่าวสารแนะนำ

6 กันยายน 2559

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมาย : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไ...

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. ....

776 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl