กรมขนส่งทางบก

วันที่ 4 กันยายน 2564

กรมการขนส่งทางบก  จัดโครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี เฟ้นหาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบการพันธุ์ดี เพื่อสร้างคุณภาพการให้บริการ และสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนน สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 กันยายน 2564

กรมการขนส่งทางบก จัดทำโครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมในการป้องกันและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการให้บริการที่ดีและมีมาตรฐานพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และพนักงานขับรถที่มีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย สร้างวัฒนธรรม การให้บริการที่ดีควบคู่กับการปฏิบัติตนเป็นผู้ขับรถสาธารณะที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กระทำดีเพื่อสังคม เพื่อยกระดับการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพอย่างแท้จริง เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนและให้กำลังใจบุคคลซึ่งเป็นมืออาชีพประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี เป็นผู้ขับรถสาธารณะที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักขับรถมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คิดดี ทำดี มีน้ำใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร ดำรงตนเป็นประโยชน์ให้ได้รับการยกย่องต่อไป

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ผู้ขับรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรถขนส่งและผู้ขับรถสาธารณะในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การมอบรางวัลตาม โครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี โดยแยกประเภทของรางวัล ทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลพนักงานขับรถแท็กซี่พันธุ์ดี 2. รางวัลพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับจ้างพันธุ์ดี  3. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี 4. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทางพันธุ์ดี 5. รางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้าพันธุ์ดี 6. รางวัลผู้ประกอบการรถแท็กซี่พันธุ์ดี 7. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี  8. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางพันธุ์ดี 9. รางวัลผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าพันธุ์ดี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

ทั้งนี้ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการ” สามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้ที่
1. ผ่านระGoogle Form  https://forms.gle/1YTFNoszGUvEoqJH9 (ใบสมัครสำหรับพนักงานขับรถสาธารณะ) และhttps://forms.gle/jbMaqAH7JbZxThBPA (ใบสมัครสำหรับผู้ประกอบการ)
2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
3. ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dlt.transportation64@gmail.com
-----------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย.docx 4 ก.ย. 2564 385 KB 162

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl