กรมขนส่งทางบก

วันที่ 8 กันยายน 2564

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา “ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark” เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจการขนส่งในยุคโควิด-19  

วันนี้ (8 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนาในรูปแบบ New Normal ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Streaming หัวข้อ “ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark” ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) ผู้ตรวจประเมิน สำนักงานขนส่งจังหวัด และบุคคลทั่วไป 
ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้สร้างระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark ซึ่งเป็นเพียงมาตรฐานเดียวในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพสำหรับรถบรรทุก ในขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน 411 ราย ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขนส่ง หมั่นดูแลรักษายานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับพนักงานขับรถที่มีทักษะและความพร้อมในการขนส่งอย่างปลอดภัย ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงด้วย ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วนั้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ว่าจ้าง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

การสัมมนาในวันนี้มีการนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark ให้มากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก จึงมุ่งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐาน Q Mark รวมถึงการสร้างพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจนนำมาสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์และการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์สำหรับการขนส่งทางถนนในยุคโควิด 19” เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน
----------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมตอบโจทย์ ตรงใจ ขน.docx 8 ก.ย. 2564 187 KB 79

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl