กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 กันยายน 2564

กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผลงาน "DLT ยุคใหม่ ปลอดภัยสู่ NEW NORMAL" ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

     วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนหน่วยงาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการขนส่งทางบก รับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยกรมการขนส่งทางบก ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 จากผลงาน "DLT ยุคใหม่ ปลอดภัยสู่ NEW NORMAL" จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน รวมรางวัลที่ได้รับจาก สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนทั้งสิ้น 95 รางวัล

     นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในสาขาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 จากผลงาน "DLT ยุคใหม่ ปลอดภัยสู่ NEW NORMAL" เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการขนส่งทางบกได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและการสื่อสารให้มีความชัดเจนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้งานบริการประชาชนเกิดความปลอดภัย และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ทำให้ภารกิจของกรมด้านควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนมีคุณภาพและปลอดภัย และด้านการให้บริการประชาชนสามารถเดินหน้าไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านบริการประชาชน ได้พัฒนาระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อการติดต่อขอรับบริการทั้งด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถ การชำระภาษีรถประจำปีช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th และบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ชำระภาษีรถประจำปีโดยไม่ต้องลงจากรถ มีระบบอบรมออนไลน์ e-Learning เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทดแทนการอบรมในสำนักงาน โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำผลการอบรมมาเป็นหลักฐานประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ รวมถึงระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) สำหรับอบรมนายช่างตรวจสภาพรถ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจและควบคุมการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน และประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ https://visd.in.th

     ด้านการจัดการระบบการขนส่ง มีการปรับจำนวนเที่ยวการเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร โดยคำนึงถึงความถี่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเป็นสำคัญ กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ รถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่ขนส่งทุกจังหวัดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะพร้อมทั้งรายงานผลเป็นประจำทุกวัน สำหรับการขนส่งสินค้ายังดำเนินการได้
เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวก ไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าและการหยุดชะงักด้านการขนส่ง

     ด้านบริหารจัดการองค์กร ให้บุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home) หรือการเหลื่อมเวลาทำงาน โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรค ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ และปรับรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรให้ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ โดยจัดการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Conference และประชุมผ่านระบบ Zoom อีกทั้งมีการสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

     อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า การได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 นี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคลากรกรมการขนส่งทางบกทุกคนที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน พัฒนางานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ มุ่งสู่การยกระดับบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและที่สำคัญกรมการขนส่งทางบกได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ รางวัลนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงความสำเร็จ และเป็นกำลังใจให้บุคลากรกรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

                                           ----------------------------------   

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก คว้ารางวัลเลิศรัฐปี 64.doc 17 ก.ย. 2564 213 KB 80

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl