กรมขนส่งทางบก

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการ Drive Thru for Tax ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584

 

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการ Drive Thru for Taxศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรับมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานสำคัญในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ทั้งนโยบายเร่งด่วนด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Side) และกฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ (Soft Side) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่ง โดยการเปิดให้บริการสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลักและสถานีขนส่งสินค้าชายแดน การปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชนการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบ Smart Bus อย่างเป็นรูปธรรม การออกกฎระเบียบรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านระบบแอพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้าง และกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เดิมก็ได้รับประโยชน์จากการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยให้เข้มงวดการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 แล้วทั้งสิ้น 255,379 คัน รวมไปถึงการต่อยอดนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งทางบก และการให้บริการประชาชน เพื่อยกระดับการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน อาทิ แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สำหรับรับชำระภาษีรถประจำปี รวมถึงการให้บริการผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) โดยเน้นย้ำให้ลดขั้นตอนการติดต่อราชการ สู่ระบบดิจิทัลแบบ New Normal

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อไปว่า ได้มอบนโนบายการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง และกำชับผู้ประกอบการขนส่งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งคัดกรองผู้โดยสาร ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการจัดเก็บบันทึกข้อมูลตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด พร้อมสั่งการให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เตรียมแผนป้องกันและรับมือหากเกิดผลกระทบสถานการณ์อุทกภัย และอำนวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่เสี่ยง โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

--------------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
รชค.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกรมการขนส่งทางบก.doc 7 ต.ค. 2564 214 KB 74

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl