กรมขนส่งทางบก

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลายมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด ตามประกาศข้อกำหนดฯ ห้ามออกนอกเคหสถาน งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. มีผลต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) โดยปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็นระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และผ่อนคลายมาตรการสำหรับการขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทาง รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด พิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจำเป็น และตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชน ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) พิจารณาปรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกคำสั่งกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายการบังคับใช้และปรับมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของ ศบค. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติ ดังนี้

 

การให้บริการรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเส้นทางระหว่างจังหวัด (หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 4 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 หมวด 3) และรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 ถึง 03.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ส่วนการให้บริการของรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวดทุกจังหวัด ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด งดให้บริการเดินรถในระหว่างเวลา 23.00 ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นทุกเส้นทาง จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด ให้งดการขนส่งสินค้าในระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า โดยจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้า และการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 4 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 หมวด 3 และผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร สามารถรับผู้โดยสารได้ตามจำนวนที่นั่งหรือที่ยืนของรถโดยสาร โดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้ขับรถ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถ และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

----------------------------------     

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
201064---ข่าวที่ 9 กรมการขนส่งทาง ผ่อนคลายมาตรการเดินรถโดยสารสาธารณะ.doc 20 ต.ค. 2564 203 KB 113

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl