กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม!!! แผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายให้ประชาชน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการอำนวยความสะดวกให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประมาณการจำนวนผู้โดยสารและเตรียมจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ส่วนผู้ประกอบการขนส่งยังคงดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง เช่น คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งภายในสถานีขนส่งและบนรถโดยสาร ในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถ และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จัดให้มี QR Code ไทยชนะ เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนทุกครั้งที่ใช้บริการ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบทั้งการเดินรถและการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งให้เหมาะสมคล่องตัว อาทิ การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้โดยสารเดินทางให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย 

ด้านความปลอดภัย ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งประกอบด้วย มาตรการผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถรวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ และพนักงานขับรถตาม Checklist โดยพนักงานขับรถจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ (0) รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด มาตรการถนนปลอดภัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทุกประเภท ทั้งสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกที่มีการติดตั้งระบบ GPS อย่างต่อเนื่อง ผ่าน Application DLT-GPS พร้อมแจ้งเตือนพนักงานขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด สำหรับมาตรการยานพาหนะปลอดภัย ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ
ทุกประเภท ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ และจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรอง โดยตรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตาม Checklist กำหนด หากตรวจพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถแล้วมีข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ให้ดำเนินการจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความถี่ในการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลักที่เข้า – ออก กรุงเทพมหานคร โดยจัดผู้ตรวจการตั้งจุดตรวจพร้อมให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทาง จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับมาตรการด้านความมั่นคง โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจ ทหาร อปท. บขส. 
เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารผู้โดยสารทุกแห่ง รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV 
ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ และมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัย ตามความเหมาะสมของ
แต่ละพื้นที่และเทศกาล และมีหนังสือกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลพนักงานขับรถให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกาย
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย กำชับพนักงานขับรถโดยสารให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด 
ไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือการใช้ความเร็วเกินกำหนด 
----------------------------------        

 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
201064---ข่าวที่ 10 กรมการขนส่งทางบก มาตรการเตรียมความพร้อม ช่วงวันหยุดยาว.doc 25 ต.ค. 2564 206 KB 63

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl