กรมขนส่งทางบก

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

“ก้าวใหม่ของการขนส่งไทยสถานีขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาภาคการขนส่งไทยในอนาคต”

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาทการพัฒนาภาคการขนส่งไทย โดยกรมการขนส่งทางบก”ในวันพฤหัสบดีที่28 ตุลาคม 2564เวลา 09.00-12.00 น. การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้า(Truck Terminal Development Plan)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบถึงสถานการณ์การขนส่งไทย ในปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายใต้ความกดดันของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคหลัง Covid-19 รวมถึงจัดให้เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และมุมมองของวิทยากรในวงการการขนส่ง ไทยพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 แห่ง
ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้บริหารกิจการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภาคการขนส่งทางถนนภายในประเทศไทยให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการขนส่งไทยในปัจจุบัน หรือความคาดหวังต่อการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่งของกรมฯ ให้มีการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของการขนส่งทางถนนในประเทศไทยยิ่งขึ้น โดยผลจากการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 3 แห่ง ของกรมการขนส่งทางบกต่อไป

ในงานนี้ จะประกอบไปด้วย การบรรยายสรุปผลการศึกษาเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก และเวทีเสวนาในหัวข้อ “สถานีขนส่งสินค้า กับการพัฒนาระบบขนส่งไทย ภายใต้บริบทของยุค Digital และโลกหลัง Covid” โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานและประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจการขนส่งระดับประเทศ และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง รวมถึงเปิดเวทีให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์และความคิดเห็นต่อสถานการณ์การขนส่งไทยในปัจจุบัน

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนสถานีขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๙๒-๓

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl