กรมขนส่งทางบก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ ห้ามออกนอกเคหสถาน ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) สอดคล้องตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามระดับพื้นที่สถานการณ์ให้สอดคล้องกับการระบาดและรองรับแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 5 จังหวัด โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังคงห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า โดยให้มีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) ปฏิบัติดังนี้ 

การให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางระหว่างจังหวัด เส้นทางหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการขนส่งสินค้าในระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า โดยจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้า และการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว แต่ผู้ประกอบการขนส่งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณะสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถสาธารณะ โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้ขับรถ การระบายอากาศภายในตัวรถในระหว่างการเดินทาง และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้
----------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
021164---ข่าวที่ 16 กรมการขนส่งทาง ปรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ.doc 2 พ.ย. 2564 202 KB 81

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl