กรมขนส่งทางบก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า ตามข้อกำหนดฉบับที่ 38 งดให้บริการเดินรถระหว่างเวลา 23.00 - 03.00 น. ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด ยังคงห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) พิจารณาปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามระดับพื้นที่สถานการณ์โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 39 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง5 จังหวัด ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของ ศบค. โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ปฏิบัติ ดังนี้

การให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางระหว่างจังหวัด เส้นทางหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงงดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ส่วนการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงงดการขนส่งสินค้าในระหว่างเวลา23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้าและการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้า และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้มีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการขนส่งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้โดยสาร พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ลดกระจกหน้าต่างเพื่อเพิ่มการระบายอากาศภายในรถ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในตัวรถ เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

----------------------------------     

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
191164---ข่าวที่ 23 กรมการขนส่งทาง ขยายมาตรการเดินรถโดยสารสาธารณะ.doc 25 พ.ย. 2564 204 KB 57

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl