กรมขนส่งทางบก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! หลักเกณฑ์ประมูลป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษ สามารถเสนอคำหรือข้อความประจำหมวดที่ต้องการได้เอง!!! ตั้งแต่ 15 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ความหมายเหมาะสม รวมแล้วไม่เกิน 7 หลัก จัดประมูล 2 เม.ย. 65 เงินที่ได้จากการประมูลเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สามารถใช้ตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมในป้ายทะเบียนได้นั้น ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถใช้คำหรือข้อความที่มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้ ซึ่งความพิเศษของแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่นี้ กรมการขนส่งทางบกจะนำคำหรือข้อความที่มีความหมายเป็นมงคล เป็นคำที่ใช้ทั่วไป พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเสนอคำหรือข้อความที่ต้องการใช้กับป้ายทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษ ได้ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com โดยจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคำหรือข้อความตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป
 
การกำหนดคำหรือข้อความที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษนั้น ประชาชนสามารถเสนอคำหรือข้อความ รวมถึงหมายเลขทะเบียนที่ต้องการ ซึ่งต้องอยู่ในกลุ่มเลขสวย 301 หมายเลข ผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบและคัดกรองคำหรือข้อความ และหมายเลขทะเบียนที่มีผู้เสนอเข้ามา ก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตัวอักษรประจำหมวดดำเนินการคัดเลือกคำหรือข้อความตามหลักเกณฑ์ ก่อนประกาศให้คำหรือข้อความดังกล่าวเป็นตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดวัน เวลา พร้อมหมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความหมายของคำหรือข้อความจะต้องไม่เป็นคำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดี ไม่เสียดสีสังคมหรือบุคคล ไม่เป็นคำที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือหยาบคาย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเมื่อรวมตัวเลข ตัวอักษร และสระแนวนอนแล้วจะต้องไม่เกิน 7 ตัวอักษร เช่น มั่งคั่ง 888, ทำดี 999 เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละหมายเลขมีราคาเริ่มต้นการประมูลแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม SUPERPREMIUM ประกอบด้วยหมายเลข 8888 9999 ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บาท, PREMIUM ประกอบด้วยหมายเลข 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 ราคาเริ่มต้น 1,000,000 บาท, GOLD ประกอบด้วย กลุ่มเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999) และเลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท ส่วนกลุ่ม SLIVER ประกอบด้วย เลขหลักพัน (1000-9000) เลขเรียง (123-789,1234-6789) และเลขคู่ (เช่น 1122, 3434, 5665) ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรปกติ 

สำหรับขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เมื่อมีการประกาศให้ทำการประมูลได้แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com พร้อมอัพโหลดเอกสาร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เลือกลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนดต่อหมายเลขทะเบียน ประมาณ 30% ของราคาเริ่มต้น เช่น หมายเลขทะเบียนกลุ่ม SUPERPREMIUM ราคาประมูลเริ่มต้น 1,500,000 บาท ต้องชำระค่าหลักประกันการประมูลจำนวน 450,000 บาท เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางวาจา ณ สถานที่จัดการประมูล และทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.coom ซึ่งสามารถเสนอราคาได้ทั้งแบบเรียลไทม์และเสนอราคาล่วงหน้าแบบ Maximum Bid  หลังเสร็จสิ้นการประมูลแล้วผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน และชำระค่าบริการการประมูลภายใน 15 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ชนะการประมูลไม่ชำระตามเวลากำหนด กรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประมูล และจะนำหมายเลขทะเบียนเสนอผู้ที่เสนอราคาลำดับที่สองพิจารณาต่อไป 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษครั้งแรกในวันที่ 2 เมษายน 2565 ระหว่างนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเสนอคำหรือข้อความ และหมายทะเบียนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษตามที่ต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทาง www.tabienrod.com ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเชื่อมั่นใจว่าเมื่อเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษจะได้รับความนิยมจากประชาชนที่ชื่นชอบหมายเลขทะเบียนที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร เพราะนอกจากกำหนดคำหรือข้อความ และหมายเลขทะเบียนได้เองแล้ว ตัวแผ่นป้ายทะเบียนยังมีความพิเศษ เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ ภาพพื้นหลังมีลวดลายกราฟิก ผู้ประมูลได้สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้ และนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้เช่นเดียวกัน โดยคาดว่าจะนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและถนน (กปถ.) เพิ่มขึ้นจากการประมูลทะเบียนรถแบบปกติ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1584 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
-------------------------------------- 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 65---140265 กรมการขนส่งทางบก เผยหลักเกณฑ์ประมูลฯ.docx 14 ก.พ. 2565 191 KB 365

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl