กรมขนส่งทางบก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

กรมการขนส่งทางบก จัดประกวด “การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน” เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Prototype) เทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน สำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการศึกษาเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) การประกวดดังกล่าว เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน ผ่านการแข่งขันและการพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปทดสอบการใช้งานจริง พัฒนาต่อยอด และนำไปใช้กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในได้อย่างอิสระ ทั้งในรูปแบบระบบ (System) อุปกรณ์ (Device) แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถแจ้งเตือนการหลับในได้ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในการป้องกันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในครั้งนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 3 รอบ โดยในการแข่งขันรอบแรก เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมจากทั่วประเทศ โดยส่งผลงานในรูปแบบรายงาน ความยาวไม่เกิน 5 หน้า ประกอบด้วยโครงร่างแนวคิด วิธีการดำเนินงาน และงานออกแบบเบื้องต้น (Conceptual) ซึ่งในรอบแรกนี้ มีผู้ส่งผลงานมาทั้งหมด 73 ทีม คัดเลือกเหลือ 10 ทีม โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกทั้ง 10 ทีม จะต้องส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อทำการคัดเลือกรอบที่สอง ให้เหลือ 3 ทีมสุดท้ายมานำเสนอผลงานจริงในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวด แบ่งเป็น ความคิดสร้างสรรค์และความใหม่ 10 คะแนน ความสามารถด้านเทคนิคและการใช้งาน 45 คะแนน ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย 15 คะแนน และคุณค่าของเทคโนโลยี 30 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ คุณกอบกุล อินทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานความปลอดภัย สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ดร.พีรัมพร จิรนันทนากร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณธันยธร จรรยาวรลักษณ์ ผู้จัดการสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน และคุณวิลาวัณย์ สุวรรณโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

สำหรับผลการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 250,000 บาท โล่การประกวดการแข่งขัน และประกาศนียบัตร ได้แก่

ทีม AiHUB จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงาน : ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหลับในอัจฉริยะ สมาชิก ได้แก่.นายรุ่งโรจน์ กรุงเกษม นางสาวจันทรัชต์  พิมพาทอง และนางสาวกรวรรณ พรมสมบุญ 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศนียบัตร ได้แก่

ทีม iTechKMITL จากคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงาน : Long Distance travel must be safe and fun สมาชิก ได้แก่ นายสมประสงค์  กาบบัวลอย 

ทีม บ้านรั้วขาว จากคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน : ผู้ช่วยอัจฉริยะตรวจจับความง่วงผู้ขับขี่รถยนต์ สมาชิก ได้แก่ นางสาวศุภนิดา  ปัทมา นางสาวกนกวรรณ  คงนาสร และนางสาวจิดาภา  โตสวัสดิ์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือในการช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยกรมการขนส่งทางบกจะนำแนวคิดของผู้ชนะในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีที่มีระบบการแจ้งเตือนการหลับใน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทกับผู้ใช้รถใช้ถนนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยต่อไป

 

--------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Press การประกวดนวัตกรรมป้องกันการหลับใน.doc 19 พ.ค. 2565 214 KB 56

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl