กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  หนังสือแจ้งการประมูล หรือขายทอดตลาดของทางราชการ
 2. 2.
  บัญชีรายละเอียดของรถที่ประมูลหรือขายทอดตลาด ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทรถ ยี่ห้อรถ สีรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์
 3. 3.
  หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 4. 4.
  หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

  กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ
  1. 1.
   สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย
  2. 2.
   หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานทูต สถานกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยราชการหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือหนังสือรับรองการทำงาน (Work Permit) อย่างใดอย่างหนึ่ง

สถานที่ติดต่อ

 1. 1.
  สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้
 2. 2.
  กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ (กรณีรถยังไม่มีทะเบียน)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  แบบคำขอโอนและรับโอนทะเบียนรถ (กรณีรถมีทะเบียนแล้ว) ที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอเรียบร้อย
 2. 2.
  แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กรณีรถยังไม่มีทะเบียน) ที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอเรียบร้อย
 3. 3.
  ยื่นขอตัดบัญชีรถ ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก
 4. 4.
  นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์
 5. 5.
  แบบคำขอจดทะเบียนรถชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปี ที่งานทะเบียนรถ
 6. 6.
  รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ

การจดทะเบียนรถโดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถ โดยกรอกรายละเอียดในคำขอว่า จะนำรถไปใช้ใน อำเภอ/เขต/จังหวัด และหนังสือมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl