กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เจ้าของรถสามารถยื่นชำระภาษีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีได้ 90 วันและสามารถยื่นเสียภาษีได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร

 1. 1.
  ที่ทำการนายทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ
 2. 2.
  ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. 3.
  สำนักงานเขตทุกเขตและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 4. 4.
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ
 5. 5.
  ผ่านจุดบริการ (Pay Point)
 6. 6.
  ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 13 สาขา (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 7. 7.
  อินเตอร์เน็ต
 8. 8.
  ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบเครือข่าย AIS
 9. 9.
  ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

รถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

 1. 1.
  สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนไว้
 2. 2.
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ
 3. 3.
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนา
 2. 2.
  หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 3. 3.
  ใบรับรองการตรวจสภาพรถ(สำหรับรถที่กำหนดให้ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน)
 4. 4.
  เงินค่าภาษี/เงินเพิ่ม(ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียม 100 บาทสำหรับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมีรายการบันทึกเต็ม

หมายเหตุ

ตามข้อ 3. หากเป็นรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ตรวจสภาพกับนายทะเบียน เช่น กรณีการขอโอน พร้อมชำระภาษี เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่อง พร้อมขอเสียภาษี ก็ไม่ต้องใช้หลักฐานตามข้อ 3. ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับหน่วยงานของกรมการขนส่งได้เลย

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ไม่ต้องใช้แบบคำขอใดๆ ยื่นหลักฐานพร้อมเงินค่าภาษีรถ
 2. 2.
  รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl