กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. 2.
  หนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอนพร้อมทั้งบัญชีรายละเอียดของรถคันดังกล่าว
 3. 3.
  หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 4. 4.
  หลักฐานประจำตัวของผู้รับโอน ได้แก่
  1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  2. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้ว ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของพร้อมหลักฐาน
 2. 2.
  นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
 3. 3.
  ชำระค่าธรรมเนียม
 4. 4.
  รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

หมายเหตุ

การดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถหากผู้โอนหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทน และผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง และการดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของจะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงาน ของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบพื้นที่จดทะเบียนไว้

ข่าวสารแนะนำ

9 มิถุนายน 2559

9 มิถุนายน 2559

9 มิถุนายน 2559

9 มิถุนายน 2559

9 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl