กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

การเปลี่ยน เครื่องยนต์ เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ก่อนการใช้รถนั้น จะต้องนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน การฝ่าฝืน เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. 2.
  หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่ายใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์
 3. 3.
  หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)
 4. 4.
  หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
 2. 2.
  ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสภาพรถ
 3. 3.
  ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีส่วนที่เพิ่ม (ถ้ามี)
 4. 4.
  รอรับเอกสารคืน

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl