กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ให้ยื่นคำขอดังนี้
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก เพียงแห่งเดียว
 3. ต่างจังหวัด
 4. ยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตง

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  คำขอจดทะเบียน และผ่านการตรวจสภาพรถ
 2. 2.
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. 3.
  สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. 4.
  ใบขับขี่รถจักรยานสาธารณะฉบับจริง พร้อมสำเนา หรือกรณีเป็นผู้ขับขี่ใหม่ที่ได้รับการผ่อนผัน สามาระใช้ใบรับรองการอบรมหลักสูตรรถจักรยานยนต์สาธารณะแทนได้
 5. 5.
  หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะกรรมการประจำจังหวัด
 6. 6.
  แบบรายงานประวัติผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 7. 7.
  หลักฐานการเอาประกันภัยตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 8. 8.
  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
 9. 9.
  หนังสือแจ้งจำหน่าย และหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 10. 10.
  หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น
 11. 11.
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1.
  ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
 2. 2.
  นำรถไปตรวจสภาพ
 3. 3.
  ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
 4. 4.
  รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl