กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

การเปลี่ยนประเภทรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ให้ยื่นคำขอดังนี้
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่วินตั้งอยู่
 3. ต่างจังหวัด
 4. ยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตง หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่วินตั้งอยู่

หลักฐานที่ใช้

 1. 1.
  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
 2. 2.
  ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. 3.
  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ และผ่านการตรวจสภาพรถ
 4. 4.
  แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม (กรณีสูญหายนายทะเบียนจะใช้บันทึกถ้อยคำแทน)
 5. 5.
  หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะกรรมการประจำจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการประจำท้องที่
 6. 6.
  แบบรายงานประวัติผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 7. 7.
  หลักฐานการเอาประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 8. 8.
  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตรประจำตัวและสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
 9. 9.
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถ

 1. 1.
  ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
 2. 2.
  นำรถไปตรวจสภาพ
 3. 3.
  ชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
 4. 4.
  รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และใบคู่มือ จดทะเบียนรถ

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl