กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ผู้ที่ประสงค์จะนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนมีเงื่อนไขและวิธีการดังนี้

 1. 1.
  ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ ที่ทำการของนายทะเบียนที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบ
 2. 2.
  ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (รย.2) ตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ เข้ารับการตรวจสภาพพร้อมหลักฐานประกอบคำขอเช่น ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย
 3. 3.
  ต้องมีอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นรถที่ไม่ค้างภาษีประจำปี รวมทั้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย คือ
  1. แผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.และ มีข้อความว่า “รถรับ-ส่งนักเรียน” เป็นตัวอักษรสีดำความสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. ติดด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ
  2. ไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ที่ด้านหน้าและ ด้านท้ายของตัวรถ
  3. ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมี อุบัติเหตุหรือเหตุ ฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เครื่องดับเพลิงที่มีขนาดพอสมควรและติดตั้งไว้ภายในรถที่เหมาะสม ปลอดภัย พร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ ค้อนทุบกระจก 1 อัน สำหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสารเก็บไว้ในที่ ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก
 4. 4.
  ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับ-ส่งนักเรียนต้องไม่บรรทุกหรือยินยอมให้ผู้อื่น บรรทุก ผู้โดยสารอื่นปะปนไปกับนักเรียน เว้นแต่ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนหรือผู้ปกครอง
 5. 5.
  ผู้ขับรถนักเรียนต้องไม่มีประวัติเสียหาย ซึ่งเกิดจากการขับรถและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ สาธารณะหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. 6.
  ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน
 7. 7.
  ผู้ขออนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนต้องส่งนักเรียนให้ถึงโรงเรียนหรือที่ อยู่อาศัยหรือ ส่งมอบให้แก่ผู้ปกครองโดยตรงหรือส่ง ณ สถานที่ตกลงกัน
 8. 8.
  หนังสืออนุญาตให้ใช้รับ-ส่งนักเรียนให้ใช้รับส่งนักเรียนได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน นับแต่วันอนุญาต
 9. 9.
  นายทะเบียนมีอำนาจออกหนังสืออนุญาตให้ใช้รถในการรับ-ส่งนักเรียนในเขต จังหวัดที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่กรณีผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นต้องใช้รถรับ - ส่งนักเรียนไปยังเขตจังหวัดอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเท่านั้น
 10. 10.
  ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถูกยกเลิกการขออนุญาตจากนายทะเบียน

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl